PRIVACY

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van C&T Productions vzw. Het gebruik van C&T Productions vzw betekent dat de bezoeker van de C&T Productions vzw website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Betrokken bent bij C&T PRODUCTIONS VZW
(of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media, deel te nemen aan onze activiteiten, …) dan betekent dat, dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.


Welke gegevens verzamelt C&T PRODUCTIONS VZW van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we je ook naar je geboortedatum, en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met onze manier van werken.

Inzamelen van informatie

 • Bij registratie, aankopen en acties
  C&T Productions vzw verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties zal niet gebruikt worden door C&T Productions vzw en haar dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en zal niet gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.

 • Bij gebruik van bepaalde diensten
  C&T Productions vzw bewaart informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals het ‘castings’ aan te bieden.
  Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is ‘Mijn Selectie’ maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

 • In log-files
  Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. C&T Productions vzw kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod vanC&T Productions vzw nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers.


Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zich registreert bij C&T Productions vzw, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering. daarvoor kan men een mailtje sturen naar casting@candtproductions.com

Gebruik van cookies
C&T Productions vzw maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; ze zijn dan ook te vinden op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van C&T Productions vzw garanderen.


Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar beeldopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Wanneer er tijdens de activiteiten van C&T Productions vzw iemand langskomt om beeldopnames te maken wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en gevraagd of iemand bezwaren heeft. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten weten. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht voor elke activiteit kan je dat bij inschrijving laten weten via boeking@candtproductions.com


Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de C&T Productions vzw-medewerkers.


Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je gegevens bij ons achterlaat, worden je gegevens opgeslagen in ons beveiligde databestand dat wordt opgeslagen op onze computer. Daar worden ze enkel bewaard in het kader van onze werking. Ze worden beschermd met een paswoort dat enkel het hoofd van C&T Productions vzw Arnaud Vandermeiren kent. Deze gegevens zullen maximum 6 maanden bewaard worden in onze mailbox. 

 

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Dat betekent dat je als deelnemer aan een activiteit van ons een aantal mailtjes krijgt gerelateerd aan je inschrijving (inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, evaluatie).

Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, social media, nieuwsbrieven).


Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze medewerkers kunnen de persoonlijke gegevens van de persoon in onze databestand standaard opvragen. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.


Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van C&T Productions vzw-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.


Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen op boeking@candtproductions.com. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je zullen verzamelen (zie hierboven).


Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van C&T Productions vzw en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van C&T Productions vzw en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van C&T Productions vzw, Klaasbulkstraat 4, 9052 Gent of via boeking@candtproductions.com. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van C&T Productions vzw in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid
C&T Productions vzw en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van C&T Productions vzw en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op door derden verstrekte informatie en zorgvuldige analyse. C&T Productions vzw en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

C&T Productions vzw is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. C&T Productions vzw is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien C&T Productions vzw gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat C&T Productions vzw of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en C&T Productions vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.


Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.


Privacyregeling

Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op de C&T Productions vzw website en op alle Internet-initiatieven van C&T Productions vzw en haar dochterondernemingen.


Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
C&T Productions vzw behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacyregeling is steeds te consulteren op https://candtproductions.com/privacy.html